143rd AES CONVENTION Presenters: Takashi Kinoshita