143rd AES CONVENTION Presenters: Maria Koutsogiannaki